Som styreleder i Agder Energi følger jeg diskusjonen i formannskapene og kommunestyrene som nå drøfter intensjonsavtalen om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi med stor interesse.

Agder Energi har engasjerte eiere som bryr seg om virksomheten og som tar eieransvaret på stort alvor. Dette engasjementet bekrefter at Agder Energi er viktig for mange og at eierskapet har både dyp og bred forankring i hele Agder.

Som styreleder har jeg stor respekt for at hver enkelt eierkommune skal kunne diskutere og behandle den aktuelle saken om en mulig fusjon fritt. Samtidig er jeg opptatt av at diskusjonene i størst mulig grad skal være basert på fakta. I motsatt fall risikerer vi at svært viktige beslutninger tas på feil grunnlag.

Konkret er jeg bekymret for hvordan noen diskusjoner rundt vindkraft utvikler seg i denne sammenheng. Alle som har fulgt med i politikken de siste 15 årene vet at vindkraft mange steder engasjerer sterkt, men i diskusjonen om en mulig fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi er jeg urolig for at denne diskusjonen skal føre til en avsporing av en prosess som innebærer store muligheter for eierfellesskapet og selskapet.

Konkret er jeg bekymret for hvordan noen diskusjoner rundt vindkraft utvikler seg

Lars Erik Torjussen

Det er riktig at Glitre Energi har et minoritetseierskap i selskapet Zephyr (25%), som utvikler vindparker, og som deretter bygger og driver vindparker på vegne av andre. Dette er brukt som en særlig bekymring fra politikere i enkelte av eierkommunene. Her vil jeg understreke følgende:

Ingen av de to selskapene har utbygging eller drift av landbaserte vindparker som kjernevirksomhet eller satsingsområde. Glitre Energi sitt eierskap i Zephyr utgjør noen promille av selskapsverdien, og Agder Energi har i sin dialog med Glitre Energi vært tydelig på at utbygging av landbasert vindkraft ikke skal være en del av strategien til et fusjonert selskap.

Ingen av de to selskapene har utbygging eller drift av landbaserte vindparker som kjernevirksomhet eller satsingsområde

Lars Erik Torjussen

En godkjennelse av intensjonsavtalen innebærer ikke et endelig ja til fusjon. Dersom eierne godkjenner intensjonsavtalen vil man forhandle videre om det endelige avtaleverket, herunder en samordningsavtale mellom kommunene som flertallseiere i et eventuelt nytt selskap. Både selskapet og eierne vil være tjent med at prosessen ikke stanser nå, men at det fremforhandles et endelig avtaleverk som eierne kan ta stilling til.

Som styreleder i Agder Energi kan jeg forsikre eierne om at selskapet ikke vil engasjere seg i utbygging av ny landbasert vindkraft. Dersom kommunene på Agder opplever å trenge enda sterkere garantier enn de jeg kan gi, så er det selvsagt fullt mulig for eierne å kreve at dette kravet inkluderes i det endelige avtaleverket.

Som styreleder i Agder Energi kan jeg forsikre eierne om at selskapet ikke vil engasjere seg i utbygging av ny landbasert vindkraft

Lars Erik Torjussen

Styret og de konserntillitsvalgte i Agder Energi er enige om at en fusjon med Glitre Energi er til det beste for selskapet, eierne og de ansatte. En fusjon vil styrke selskapene, gi økt trygghet for arbeidsplassene, og være med på å skape nye muligheter i en tid der det skjer store endringer i våre omgivelser. Et større selskap vil ha en bredere kompetansebase og høyere finansiell løfteevne, og vil dermed i enda sterkere grad være en katalysator for nye industrietableringer og arbeidsplasser.

Lars Erik Torjussen
Styreleder Agder Energi