Energilovens paragraf 4-6, som trådte i kraft 1/1-2021, medfører et krav om at alle energikonsern må gjennomføre et selskapsmessig skille mellom nettvirksomheten og andre forretningsområder.

Målet var å styrke nettselskapenes nøytralitet og bidra til et effektivt kraftmarked. Det er imidlertid åpnet for unntak i særlige tilfeller, og det kan settes vilkår om tidsbegrenset dispensasjon. Dette har flere søkt om og fått.

Numedal-kaos ga dispensasjon to ganger

Rollag Elektrisitetsverk søkte høsten 2020 om utsettelse til årsskiftet 2021/2022 og fikk godkjent dette - fordi selskapet hadde startet prosessen med å innfri kravene som var satt.