Pressemelding:

Statnett søker konsesjon for å bygge og drifte ny 420kV kraftledning fra Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune, samt ny transformatorstasjon på Gismarvik.

– Vi er glad for at vi er i gang med konsesjonsprosessen i prosjektet. Den nye ledningen vil være et viktig bidrag for å kunne elektrifisere samfunnet og realisere planer for næringslivet på Haugalandet. Ledningen vil også sørge for en sikker strømforsyning til regionen framover, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Elisabeth Vike Vardheim er konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. Foto: Statnett

Ikke nok kapasitet

Ledningene som forsyner Haugalandet i dag har ikke nok kapasitet til å knytte til ny, planlagt industriutbygging og forsyne økt forbruk. Statnett søker derfor om å få bygge denne nye ledningen.

Den vil i første omgang bli satt i drift med 300kV, men blir bygget for 420kV for å legge til rette for videre utvikling av strømnettet. Den nye ledningen blir mellom 85 og 95 kilometer avhengig av hvilket alternativ som får konsesjon fra Olje- og energidepartementet. De omsøkte ledningstraséene berører kommunene Tysvær og Vindafjord i Rogaland fylke, og Etne og Kvinnherad i Vestland fylke.

Som en del av prosjektet søker Statnett om å bygge ny transformatorstasjon i Gismarvik i Tysvær kommune, og sentralnettledningene Sauda-Kårstø-Håvik vil bli flyttet til den nye stasjonen. I Kvinnherad kommune vil koblingsstasjonen Blåfalli bli utvidet og oppgradert som en del av prosjektet.

Byggetid er tre-fire år

Det er forventet at man kan starte bygging innen tolv måneder etter at konsesjon er gitt. Byggetiden er estimert til tre til fire år.

Statnett har hatt dialog med berørte kommuner og invitert interessenter og grunneiere til møter før forslaget til trasè ble ferdigstilt.

For at alle som har interesse i saken skal få anledning til å gi sine innspill før myndighetene beslutter hvilken løsning Statnett kan få tillatelse til å bygge, vil det som neste steg i prosessen bli gjennomført høringsrunde i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

PRESSEMELDINGEN er redigert og kortet ned av Europower Energi.