Fosen Vind og Roan Vind ønsker å prøve ut om rein som beiter rundt Storheia vindpark, kan venne seg til å beite på vindparkens anlegg. Det kommer frem i et brev selskapene har sendt til Olje- og energidepartementet (OED), ifølge TV 2.

«Det bør videre igangsettes forsøk som kan gi informasjon om mulig tilvenning, ev. i kombinasjon med avbøtende tiltak som gjeting og aktiv driving av flokken», heter det i brevet.