Det er Oslo Economics som har utarbeidet den nye rapporten for LO og Norwea, og et av hovedpunktene er at kraftbehovet i Norge vil øke med mellom 30 og 60 prosent frem mot 2050. Årsaken er elektrifiseringen av samfunnet og rapporten har lagt til grunn en klimagassreduksjon på 50 prosent. Tallene kommer fra analyser gjennomført av Statnett, DNV GL og Pöyry.

«Basert på analysene synes det lite sannsynlig at omfattende, direkte elektrifisering vil medføre økt kraftforbruk på mindre enn 30 TWh», heter det i rapporten.

– Kan risikere kraftunderskudd

Oslo Economics anslår at kraftforbrukt vil øke med mellom 40 og 80 TWh frem mot 2050 dersom man faser ut fossil energi og samtidig opprettholder industriproduksjon og normal vekst.

«I tillegg kan ny næringsutvikling med stort kraftbehov eventuelt medføre en ytterligere økning i kraftforbruket», heter det i rapporten.

I rapporten fra Oslo Economics kommer det frem at norsk kraftforbruk vil øke med 30 til 60 prosent frem mot 2050. Foto: Skjermdump/Oslo Economics

Dagens forbruk ligger på rundt 135 TWh og gir ifølge NVE et kraftoverskudd på 14 TWh i et normalår. Ifølge Norwea og LO vil dermed Norge risikere kraftunderskudd allerede i 2030.

– Vi må fortsette å bygge ut kraftproduksjon i takt med at at forbruket vil øke. Vi har lovfestede klimamål frem mot 2030 og rapporten sier at vi minst trenger 30 TWh. Vi har ikke et kraftoverskudd på 30 TWh, sier spesialrådgiver i Norwea, Andreas Thon Aasheim, til Europower Energi.

– Og da er utbygging den eneste måten å unngå underskudd?

– Hvis vi vil bevare konkurransedyktige kraftpriser er det det eneste svaret. Premisset er at vi skal nå klimamålene våre. Å ikke bygge ut vil være å si at vi ikke skal nå klimamålene våre, sier Aasheim.

Det er ifølge rapporten særlig innen transport og industri at kraftforbruket vil øke og fremtidig forbruk er avhengig av hvilken energibærer som vil brukes de stedene der direkte elektrifisering er vanskelig. Hydrogenproduksjon nevnes som et tiltak som vil føre til betydelig økt energiforbruk.