I et høringsbrev fra Olje- og energidepartementet foreslås det nye bestemmelser i energiloven. Målet er å utnytte spillvarme fra industri- og energianlegg, og forslaget innebærer at alle som planlegger å bygge, eller å oppgradere anlegg skal pålegges å kartlegge muligheter for spillvarme.

«Plikten utløses ved planlegging av nye anlegg og omfattende oppgradering av eksisterende anlegg. Med omfattende oppgradering menes en oppgradering hvor kostnadene er høyere enn 50 prosent av investeringskostnadene for et nytt sammenlignbart anlegg.I tillegg foreslår departementet at nye datasenter med mer enn 2 MW samlet elektrisk effekt, og andre anlegg med mer enn 20 MW samlet elektrisk effekt, skal omfattes av plikten til å gjennomføre kost-nytteanalyse som skal sendes inn til relevant myndighet for godkjenning», heter det i høringsbrevet.