Olje- og energidepartementet stadfestet 21. september NVEs MTA-plan (Miljø-, transport- og anleggsplan) for vindkraftverket på Øyfjellet i Vefsn kommune. Det er det svenske selskapet Eolus som gjennom Øyfjellet Wind eier og bygger anlegget.

Et par uker etter dette, 5. oktober, skriver Richard Larsson i Eolus Vind AB til Torstein Appfjell, leder i Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt, en epost som innledes i en uformell tone. «Hei Torstein! Hoppas det är bra med dig...»

I brevet ber Eolus blant annet om et fysisk møte for å diskutere hvordan selskapet skal legge til rette for å frakte rein til og fra vinterbeite.

Amper brevveksling

Men få dager etter, 11. oktober, skjer noe som endrer spillet. Høyesterett slår fast at to av vindkraftanleggene på Fosen, Storheia og Roan, er ugyldige fordi de krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

I kjølvannet av Fosen-dommen har det vært amper brevveksling med høyt konfliktnivå mellom advokatene til reineierne på Øyfjellet og utbygger Eolus.

Disse er sendt epost med kopi til blant andre OED, og er dermed gjort tilgjengelig for offentligheten.

To uker dommen etter sender Reinbeitedistriktet Jillen-Njaarkes advokat, Pål Gude Gudesen i Dalan advokatfirma, et brev til Øyfjellet Winds advokat, Jøran Sandvik i Advokatfirmaet Haavind. Her kommer det fram at reineierne mener både konsesjonen og vedtaket om MTA-plan er ugyldig. Det vises til Fosen-dommen og det påpekes at også på Øyfjellet handler det om den sårbare sørsamiske kulturen.

– Uten klar agenda

Det reageres på at det er innkalt til møte uten klar agenda. Det kommer også fram at det er stor uenighet blant annet om MTA-planen og flytting av rein til vinter- og vårbeite.

I et brev 29. oktober skriver Sandvik i Haavind tilbake. Her kommer det blant annet at reineierne bekrefter sin strategi om ikke å medvirke til å finne løsninger og at de fremsettes en rekke påstander som Øyfjellet Wind tar sterk avstand fra.

Samme dag svarer Gude Gudesen og skriver blant annet at det er svært beklagelig at utbygger ikke moderer sin linje tross Høyesterett-signaler. Problemene med vinterflytting og at utbygger bruker feil beskrivelse av faktiske forhold er blant temaene i brevet.

I et nytt brev skriver Haavind at reineierne blander to forhold, nemlig MTA-planen og flytting av rein til vinterbeite. En agenda for et møte og gjennomføring av MTA-planen legges ved brevet.

Ber om at OED rydder opp

I det neste brevet, datert 5. november, ber Gude Gudesen om at departementet (OED) snarest og senest førstkommende mandag (8. november) pålegger utbygger å overholde sine forpliktelser.

– Har dere fått svar fra departementet?

– Nei, det har vært forsøk på forhandlinger uten at dette så langt har ført til noen løsning. Sametingspresidenten har stilt tydelig krav til departementet om at de må sikre at utbygger overholder MTA-planen, sier Gude Gudesen.

Vi opplevde at Eolus skjerpet tonen etter Fosen-dommen

Advokat Pål Gude Gudesen

– Vi opplevde at Eolus skjerpet tonen etter Fosen-dommen og var mindre imøtekommende. I det siste brevet har de moderert linjen, men saken er fortsatt uavklart og det er ikke kommet på plass noen løsning, legger han til.

Flytting til vinterbeite utsatt

Han peker på at problemet er at vinterflytting av reinen for lengst skulle ha vært i gang. Også i fjor ble flyttingen utsatt og utsatt blant annet fordi reineierne ifølge Gude Gudesen ble nektet å bruke de ønskede beiteområdene og det tok lang tid å få økonomisk kompensasjon.

– Utsettelsen gjorde flokken forvirret. Blant annet ble det svært utfordrende å hente dem ned igjen til vårbeitet, fordi deres indre kompass ble forstyrret og de var ikke klare for å bli flyttet.

Han peker på at det hele tiden har vært krevende å få gjennomført flytting av rein etter at man startet å byggingen av anlegget på Øyfjellet.

Jaget reinflokk med helikopter

– Våren 2020 var spesielt krevende. Reineierne fikk ikke tid nok til å flytte reinen til vårbeitet. Det måtte gjennomføres på tre-fire dager og dyrene ble jaget av gårde blant annet ved hjelp av helikopter. Det førte til at flokken ble stresset og man mistet mange rein. Slikt stress øker også sannsynligheten for at simlene aborterer, sier Gude Gudesen som påpeker at utbygger her har sett bort fra reineierenes kompetanse på hva som er den mest gunstige måten å flytte rein på, kunnskap som er ervervet gjennom generasjoner.

Gude Gudesen var også en av advokatene for reinbeitedistriktet på Fosen som vant fram i Høyesterett. Dommen får ikke direkte betydning for MTA-konfliktene denne høsten.

Ser klare likheter mellom Fosen og Øyfjellet

Men Gude Gudesen mener det er klare likheter mellom Fosen og Øyfjellet, hvor det i begge tilfeller handler om at urfolks rettigheter står på spill.

Til våren starter rettsprosessen mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Eolus.

– Det blir som med Fosen-saken. Vi starter i tingretten og tar den til høyesterett om nødvendig.

Da vil man trolig være i samme situasjon som på Fosen – nemlig at vindkraftverket allerede er reist.

Eolus: Mulig å sameksistere

Kommunikasjonssjef Johan Hammarqvist i Eolus Vind, som eier Øyfjellet Wind, sier at de har som utgangspunkt at det fortsatt er mulig å komme overens i tråd med MTA-planen.

– Vi mener det finnes muligheter for at fornybar energi og reindriften skal kunne sameksistere. Vi har hatt mange møter og dialog rundt dette og strukket oss langt for å for å finne løsninger, sier han til Europower.

Han påpeker at flytting den nå aktuelle vinterbeitesone 5 ikke brukes særlig ofte, men at selskapet er innstilt på å finne løsninger på denne flyttingen som fungerer for begge parter.

– Startet som et lokalt initiativ

Hammarqvist mener det ikke går an å dra paralleller til Fosen-dommen selv om det i begge tilfeller handler om konflikt mellom reindrift og vindkraft, da han mener hvert prosjekt er unikt.

– Jeg vil også understreke at utbyggingen på Øyfjellet startet som et lokalt initiativ, og det har fortsatt sterk støtte i befolkningen, sier han.

OED: Positivt med dialog

Departementet skriver i en epost til Europower at de har fått opplyst at det er dialog mellom reinbeitedistriktet og Øyfjellet Winds stedlige representant om løsninger for den kommende vintersesongen, og at det er utsikter til å finne en løsning.

– Departementet mener det er positivt at dialog om praktiske løsninger skjer direkte mellom reindriften og representanter for den daglige virksomheten i vindkraftanlegget. Dette fordi de har de beste forutsetningene for å finne løsninger, skriver kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale i OED i en epost.