I et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra Sosialistisk Venstreparti (SV) blir statsminister Jonas Gahr Støre bedt om å komme til Stortinget.

«Vil statsministeren sørge for at regjeringen respekterer Høyesterettsdommen om vindkraftutbyggingen på Fosen og vil statsministeren komme til Stortinget og redegjøre for konsekvensene av dommen, både for de aktuelle vindkraftverkene og andre utbygginger i samiske reindriftsområder?», spurte Haltbrekken i midten av desember.

Nå har Støre svart på henvendelsen.

«Staten respekterer alle avgjørelser fra domstolene. Høyesteretts avgjørelse i skjønnssaken om vindkraftverkene på Roan og Storheia, innebærer ikke at konsesjonsvedtakene til Roan og Storheia vindkraftverk har falt bort. Høyesterett sier heller ikke noe om hva som skal skje med vindkraftverkene», heter det i svaret fra statsministeren.

Støre understreker at sikring av menneskerettighetene er et statlig ansvar og at endringer av konsesjonene til vindkraftverkene på Fosen, krever nye forvaltningsvedtak.

«Når forvaltningen skal fatte vedtak, må lovmessige krav til saksbehandling, kontradiksjon og utredninger følges. Jeg har derfor varslet partene om at staten ved mitt departement vil gjøre de endringer nødvendige for å sikre reindriften på Fosen, samt bedt om innspill til den videre prosessen. Som nevnt i svar til Stortinget av 1. november, synes det ikke å være hensiktsmessig med en redegjørelse om saken for Stortinget nå.»