Det er det svenske nettstedet Second Opinionen som melder dette. Næringslivet i Sør-Sverige er representert ved Handelskammaren, en interesseorganisasjon for næringslivet i Sør-Sverige.

De to toppene i organisasjonen, Stephan Müchler og Per Tryding, forklarer i innlegget hos Second Opinion hvorfor de protesterer.

– Strømprisene påvirker lokaliseringen av industri, skriver de.

De mener at det at landet er delt opp i fire prisområder har store konsekvenser, og de er svært kritisk til at oppdelingen kun håndteres av Energimyndigheten og Svenska Kraftnät (tilsvarer NVE og Statnett). De mener at saken må behandles politisk.

– En svært sentral beslutning havner i skyggeland. Forvaltningens ansvar får store konsekvenser, og derfor må prosessen granskes, skriver Müchler og Tryding.

Sverige har vært delt i fire prisområder siden 2011, og en mulig ny justering av prisområdene er bakgrunnen for at saken kommer opp nå.

– Holder med et prisområde

Bakteppet er EU-direktiver. Kontrollorganet Acer kan ikke legge seg bort i hvordan Sverige håndterer kraftsystemet innenlands, men kan sette krav om at organiseringen innenlands ikke svekker kapasitet til mellomlandsforbindelser.

Det gjør at Sverige i muligens må gjøre justeringer i prisområdene sine. Handelskammaren vil at denne prosessen skal frem i lyset, fordi oppdeling i prisområder har så store konsekvenser for strømprisene i Sør-Sverige.

Müchler og Tryding viser til at Sverige og Danmark er de to eneste EU-landene som er delt opp i prisområder, og argumenterer for at Sverige kan gå tilbake til ett prisområde:

– Alle andre EU-land bruker felles prisdannelse og det er et felles prisområde i hele landet. Det er fullt mulig at også Sverige har bare ett prisområde, skriver de.

At EØS-landet Norge, den viktigste strømpartneren til Sverige, er delt opp fem prisområder, nevner de ikke.

Det Handelskammaren gjør i første omgang er å sende saken over til Justitiekanslern for gransking.

Justitiekanslern er et organ som ikke har en direkte norsk parallell. Arbeidsoppgavene er en kombinasjon av det Sivilombudsmannen og Riksrevisoren har ansvaret for i Norge - altså et organ som fører tilsyn med myndighetene.

Samme utvikling i Norge

At det er næringslivet i Sør-Sverige som tar opp saken, er ikke tilfeldig. Det er der strømmen er dyrest, og de vil spare penger hvis Sverige blir samlet i ett prisområde.

– I topplast-timen i fjor kostet strømmen 250 euro/MWh i SE4, altså i det sørligste området, mens den bare kostet 13 euro i SE1 som ligger i nord, skriver Müchler og Tryding.

Det var et ekstremt tilfelle, men årsprisene bekrefter at det er forskjeller mellom nord og sør. I fjor var årsprisen i SE1 (nord) 14 euro, mens den var 26 euro i SE4 (sør).

Altså en differanse på 12 euro. Legg merke til det tallet.

I Norge har prisene med noen unntak vanligvis vært ganske lik mellom landsdelene. Differansen i årspriser mellom nord og sør har gjerne bare vært én euro.

Men i år har det skjedd noe. Nå er det betydelige prisforskjeller mellom nord og sør også i Norge.

Så langt i år (t.o.m. mai) har gjennomsnittlig månedspris i NO1 (Oslo) vært 47 euro, og 35 euro i NO4 (Tromsø).

Altså en forskjell på 12 euro - den samme prisdifferansen som Handelskammaren protesterer imot i Sverige.

Som Europower har kommentert tidligere er Tyskland-kabelen en viktig årsak til prisene har økt i sør, samt at produsentene har forventninger til at England-kabelen kommer i drift i løpet av høsten.

Hensikten med prisområder

Frem til 2011 var det bare ett prisområde i Sverige, da ble landet delt i fire. Norge har vært delt opp i prisområder helt siden kraftmarkedet ble deregulert på 1990-tallet.

I 2010 ble det imidlertid gjort endringer i de norske prisområdene. I januar ble Sør-Norge delt i to, og i mars ble NO5 opprettet på Sør-Vestlandet.

Det gjorde at ESA, EØS-avtalens kontrollorgan, mottok en klage på Statnetts praksis med å opprette prisområder, men klagen førte ikke frem.

Det er begrensinger (flaskehalser) i nettet som er årsaken til at et land blir delt opp i ulike prisområder. Hvis det ikke er noen flaskehalser er prisen den samme i alle områdene.

Energifakta Norge, et nettsted drevet av Olje- og energidepartementet, beskriver hensikten med prisområder på denne måten:

– Kraften flyter fra områder med lav pris til områder med høy pris, og dette bidrar til å øke tilførselen av kraft der det er mest behov. Videre gir områdeprisene signaler til aktørene om hvor det er mest verdt å øke eller redusere produksjon og forbruk. I områder med knapphet på kraft økes produksjonen samtidig som forbruket reduseres, noe som bedrer krafttilgangen og forsyningssikkerheten.

OED argumenterer også med at oppdeling i prisområder har en langsiktig effekt:

– I tillegg til å være et viktig verktøy for å skape balanse på kort sikt, bidrar områdepriser til å synliggjøre behovet for mer langsiktige tiltak i kraftsystemet. Områdeprisene gir signaler til produsenter og forbrukere om hvor det er mest gunstig å lokalisere ny produksjon eller nytt stort forbruk.