Å regne om spotprisen på elsertifikater til norsk forbrukerpris, krever flere regneoperasjoner. Vårt regnestykke ser slik ut:

  • Spotpris sertifikater 10. februar: 17 svenske kroner/MWh (kilde: SMK)
  • Norsk pris: 16,27 kroner/MWh (valutakilde: Norges Bank)
  • Per kWh: 1,627 øre/kWh
  • Kvoteplikt 2020: 0,186 (kilde: Forskrift elsertifikater)
  • Pris x kvote: 1,627 øre/kWh x 0,186 = 0,303 øre/kWh
  • Avgift: 0,303 øre + 25 prosent mva. = 0,378 øre/kWh.

Om norske strømkunder fikk kjøpe elsertifikater til spotpris, ville prisen altså være tilnærmet lik 0,38 øre/kWh inkludert moms. Det er grunn til å tro at strømsalgselskapene har langt høyere inntekter enn dette på sertifikatene.

Ikke åpent

Tidligere var det vanlig at strømavtaler hadde et eget påslag som skulle dekke elsertifikater, gjerne godt over markedsprisen. Nå er reglene at kostandene legges inn i det generelle påslaget:

– Har du en fastprisavtale eller en variabel prisavtale, skal kostnadene til elsertifikater inngå i den avtalte prisen, oppgitt i øre/kWh. Har du en spotpriskontrakt skal kostnaden til elsertifikater inkluderes i det avtalte i påslaget, skriver NVE på en nettside rettet mot forbrukere.

Nå er den typiske formuleringen at påslaget også «…inkluderer lovpålagte elsertifikater…», uten at kunden får noe informasjon om hvor mye sertifikatene koster. Et par avtaleformuleringer gir likevel noen indikasjoner på hvor mye selskapene tar seg betalt for sertifikatene:

– Kunder i Nord-Troms og Finnmark er fritatt for elsertifikat som utgjør 3,44 øre, skriver Ishavskraft i en av sine avtaler.

Fortum tallfester elsertifikatene til 3,1 øre/kWh i sin fjernvarme-avtale for husholdninger.

Strømselgerne tjener mest

Det er ikke naturlig at kundene kun blir belastet med spotprisen når strømsalgselskapene viderefakturerer sine kostnader for sertifikater. Selskapene har administrative kostnader med innkjøp, markedskompetanse og gebyrer. Selskapene kan også ha inngått kontrakter som gjør at de betaler mer for sertifikatene enn dagens spotpris, som er historisk lav.

Det er likevel grunn til å tro at strømsalgselskapene tjener svært godt på sertifikatene. En gjennomgang Europower Energi har gjort tidligere, viste at strømselgerne i 2017 satt igjen med to tredjedeler av det norske strømkunder betalte for selskapene. Senere har NVE gjort om på rapporteringen slik at det ikke lenger er mulig å regne på denne fordelingen.

I grove tall er omtrent 80 TWh av det norske kraftforbruket sertifikatpliktig. For hvert øre strømsalgselskapene fakturerer ekstra for sertifikatene per kWh, innebærer en ekstrainntekt på 800 millioner kroner.