Kommentar: Regjeringens vindkraftmelding ligger øverst i bunken. Den ble sendt til Stortinget siste dag før ferien.

Frontene i vindkraftdebatten er steile, og selve innholdet i meldingen har fått lite oppmerksomhet. De som uttaler seg om vindkraft fremmer stort sett sine tidligere meninger uten å kommentere forslagene som faktisk ligger på bordet.

Leser man hele meldingen ser man at den er langt mer preget av intensjoner enn konkrete tiltak. Mye av det praktiske overlates til NVE å finne ut av, samt at OED skal komme tilbake med nærmere utgreiinger.

Kapittelet om endringer i konsesjonsbehandling inneholder 29 punkter, og Europower Energi har tidligere gått gjennom alle punktene.

Nå er forslagene sendt over til Stortinget, og der vil meldingen leve sitt eget liv. Regjeringen kan ikke regne med å få støtte fra tidligere regjeringspartner Frp. De har markert seg som vindkraft-motstandere.

Skal regjeringen få forslagene sine vedtatt uten altfor store endringer, er Arbeiderpartiet den mest sannsynlige samarbeidspartneren.

To andre vindkraftforslag

Frp og Sp har hvert sitt vindkraft-forslag liggende i energi- og miljøkomiteen. Frp foreslår at vindkraftkonsesjoner «…som er behandlet etter det gamle systemet, som er brakt inn for rettsapparatet og hvor bygging fortsatt ikke er påbegynt, må ferdigbehandles i rettssystemet før bygging kan startes opp.»

Dette vil neppe bli vedtatt. Stortingsflertallet vil ikke gå inn for at man kan trenere ethvert vindkraftprosjekt bare ved å starte en rettsprosess. Dette vet naturligvis Frp, men har levert inn forslaget for å markere sin populistiske støtte til vindkraftmotstanderne.

Sp sitt forslag er at lokal medvirkning skal sikres «…før, under og etter at konsesjon for vindkraft er gitt, gjennom bred lokal involvering og respekt for demokratiske beslutninger, og som sikrer åpenhet i prosessene.»

Dette er langt på vei sammenfallende med mye av det regjeringen har foreslått, og forslaget vil mest sannsynlig bli behandlet sammen med vindkraft-meldingen.

Oppskrift på rabalder

Over til vannkraft: I komiteen ligger det et forslag om å se på vernede vassdrag. Dette er en klassiker i norsk energipolitikk som kommer opp med jevne mellomrom.

Nå er det Frp som prøver seg med forslag om en «…gjennomgang av planene for vernede vassdrag med mål om å legge til rette for økt verdiskaping gjennom utbygging av vannkraft.»

Dette er oppskrift på rabalder. Når man vet hvilket engasjement vindkraft skaper, kan man jo tenke seg hvilken demonstrasjonslyst det vil skape at elver skal legges i rør.

Men Frp har støtte i næringslivet, i hvert fall av NHO-sjef Ole Erik Almlid:

– Vi bør vurdere om noen av vassdragene som er vernet, faktisk likevel skal kunne åpnes for utbygging, sa han til NT24 i august.

Han begrunnet det med at klimautfordringen krever energiomlegging.

– Vi må ha mer fornybar energiproduksjon for at vi skal ha nok strøm i fremtiden. Det er viktig å ta ut det potensialet vi har på fornybarsiden og at vi tør diskutere kraftbehov og naturvern helhetlig, sa Almlid.

– Utbygging i sideelvene til vernede vassdrag kan være interessant, sa Sp.

– Uansvarlig, sa SV, mens MDG brukte ordet frekt.

– De vernede vassdragene våre er vernet av en grunn, sa Venstre-statsråd Sveinung Rotevatn.

– Ikke aktuelt utover de begrensede mulighetene som ligger i dagens regelverk, sa Tina Bru.

Der har man frontene, kjør debatt. Ingenting tyder på flertall.

Parat ved flaggstangen

Mer vannkraft, nå skatt. Før sommeren så det ut som det skulle gå Energi Norges vei. I behandlingen av revidert budsjett la Ap inn et grunnrente-forslag (forslag 50) der nøkkelformuleringen var «…normalavkastningen skjermes…». Sp applauderte dannet i bakgrunnen, mens SV og MDG hadde innstilt på det samme tidligere.

Omtrent samtidig la Frp frem forslag om å «…snarest justere grunnrentebeskatningen for vannkraft slik at flere lønnsomme prosjekter realiseres.»

Energi Norge snakket om å heise flagget, men ble fornuftig nok stående litt avventende ved flaggstangen. For selv om intensjonen i forslagene var de samme, stemte Frp ned Ap sitt forslag i budsjettforhandlingene. Politikk er noen ganger ubegripelig vanskelig å forstå seg på.

Frp sitt forslag ligger fortsatt i innboksen og skal behandles i Finanskomiteen. Ap har vist kortene, og i løpet av høsten må de andre partiene finne sine grunnrente-posisjoner.

I den sammenheng er Høyres utkast til nytt valgprogram relevant. Der står det at «Høyre vil gjøre det attraktivt for kraftselskapene å oppgradere eksisterende vannkraftverk, legge til rette for utbygging av nye vannkraftverk og skape et mer rettferdig skatteregime for vannkraft.»

Altså ikke et ord om grunnrente, men partiet vil slite med å forklare hva de egentlig mener med partiprogrammet hvis de stemmer ned Frp-forslaget.

Men kanskje kommer Høyre de andre i forkjøpet med å legge frem forslag om skatteendringer allerede i statsbudsjettet. Energi Norge står parat ved flaggstangen.